top of page
Kairi Look

Lemūriukas Vilius iškeliauja

 

ISBN 978-3-9524559-2-0 

BaltArt_Covers_lemuriukas.jpg

Kairi Look
Lemūriukas Vilius iškeliauja
Iliustravo / Illustrationen Elina Sildre, Talinas, Tallinn
Iš esų kalbos vertė Reda Šmitaitė, Tartu / Übertragen aus dem Estnischen von Reda Šmitaitė, Tartu
«Baltijos biblioteka leidykloje BaltArt», X tomas / «Baltische Bibliothek im BaltArt-Verlag», Band X
Pirmasis leidimas lietuvių kalba, 2019 / 1. Auflage, 2019
ISBN 978-3-9524559-2-0

Kainos / Preise: 20 € / 25 CHF (plius siuntimo išlaidos / plus jeweilige Versandkosten)

 

Originalo pavadinimas / Titel des Originals: «Leemuripoeg Ville teeb sääred»
Tekstas / Text © Kairi Look, 2012
Iliustracijos / Illustrationen  © Elina Sildre, 2012
© Leidykla / Verlag Tänapäev, Talinas / Tallinn, 2012

Visos lietuviškos teisės saugomos / Alle litauischen Rechte vorbehalten
© BaltArt GmbH Switzerland, BaltArt-Verlag, Langenthal (Šveicarija)

Redagavo: Guoda Rudnickaitė, Vilnius ir Daiva Daniel, Talinas  / 

Lektorat und Korrektorat: Guoda Rudnickaitė, Vilnius und Daiva Daniel, Tallinn
Maketavo: Villu Koskaru, Talinas / Produktion: Villu Koskaru, Tallinn
Spausdino: Tallinna Raamatutrükikoda, Talinas / Druck: Tallinna Raamatutrükikoda, Tallinn


Originalo pavadinimas / Titel des Originals:
«Leemuripoeg Ville teeb sääred»
Tekstas / Text © Kairi Look, 2012
Iliustracijos / Illustrationen  © Elina Sildre, 2012
© Leidykla / Verlag Tänapäev, Talinas / Tallinn, 2012

Visos lietuviškos teisės saugomos / Alle litauischen Rechte vorbehalten
© BaltArt GmbH Switzerland, BaltArt-Verlag, Langenthal (Šveicarija)

Šios knygos leidimą rėmė Estijos kultūros kapitalas /
Die Produktion dieses Buches wurde durch Eesti Kultuurkapital gefördert

Kulka

 

«Lemūriukas Vilius iškeliauja»: estų autorės knyga vaikams «Leemuripoeg Ville teeb sääred» lietuvių kalba /

Lemūriukas Vilius iškeliauja»: Das estnische Kinderbuch «Leemuripoeg Ville teeb sääred» in litauischer Übersetzung

Leidykla BaltArt po Pedro Lenzo romano «Čia aš varatarius» (originalus pavadinimas «Der Goalie bin ig») išleido antrą knygą lietuvių kalba: «Lemūriukas Vilius iškeliauja», populiarios estų autorės Kairi Look knygos vaikams «Leemuripoeg Ville teeb sääred» vertimas.
Der BaltArt-Verlag publiziert sein zweites Buch auf Litauisch: Auf «Čia aš varatarius» von Pedro Lenz (Originaltitel «Der Goalie bin ig») folgt nun «Lemūriukas Vilius iškeliauja», die litauische Übersetzung des estischen Kinderbuch-Erfolgs «Leemuripoeg Ville teeb sääred» von Kairi Look. 

Apie knygą / Das Buch

 

«Lemūriukas Vilius iškeliauja» – tai sąmojinga ir nuotaikinga knyga vaikams apie smalsų lemūriuką Vilių ir jo nuotykius Europoje. Žvitrus ir viskuo besidomintis, jis skiriasi nuo savo kvailų giminaičių, tarp kurių nėra nė vieno, norinčio su juo keliauti ir atrasti pasaulį. Todėl lemūriukui belieka prisijungti prie Pjero – arogantiško ir labai patyrusio voverio iš Paryžiaus. Jie slapta be bilieto įlipa į kruizinį laivą ir...

Autorė / Die Autorin

Estų autorė Kairi Look (g. 1983) šiuo metu gyvena ir kuria Amsterdame ir Taline. Jos debiutinė knyga «Lemūriukas Vilius iškeliauja» 2012 metais pelnė trečią vietą Estijos geriausių knygų vaikams konkurse ir šioje šalyje sulaukė didelio populiarumo. Leidykla «BaltArt» šią knygą pavadinimu «Ville macht sich auf die Socken» išleido ir vokiečių kalba. Kairi Look yra išleidusi šešias knygas vaikams ir už savo literatūrinius kūriniuspelnė ne vieną apdovanojimą. 

 

Nuotrauka / Foto: Mike Reiner

Kairi Look

Wikipedia Deutsch

Wikipedia English

Instagram

Elina Sildre

Homepage

Ištrauka iš knygos / Textauszug

Šeima

Ramų saulėtą rytą miško tylą sutrikdė pasipiktinusių bež- džionių klyksmas:

– Baisi nelaimė, kokia nesėkmė!

Nuo pat pirmos Viliaus gimimo akimirkos lemūrų šeima apšaukė savo pagranduką nevykėliu ir niekam tikusiu sutvė- rimu. Bet jie klydo – Vilius buvo pirmasis protingas lemūras. Jo galva buvo pilnut pilnutėlė visokiausių minčių. Galima sakyti, kad Viliaus galvelė dirbo kaip malūnas. Kitaip nei jo pramuštgalvių draugų, kurie dienų dienas kybodavo medžiuose ir mėtydavo kankorėžius į paukščius. Vilius elgėsi labai pavyzdingai. Kaip ir kiekvienas augantis beždžioniukas iš medžio ant žemės jis nusileido anksti ir smalsiai žvelgė į pasaulį. Didelės smaragdo spalvos Viliaus akys spindu- liavo tamsoje kaip žibintai ir nušvietė apšnerkštą lemūrų lizdą.

Seni lemūrai šviesos nemėgo. Kaip piktų vilkų gauja, bai- siais balsais staugdami, jie tol gąsdindavo Vilių, kol tas nulįs- davo atgal į savo kampą. Bet įtartinos, lemūrams nebūdingos Viliaus akys buvo tik viena iš priežasčių, kodėl vyresniejinelaikė jo savu. Šeimos vadas Julijus griežtai uždraudė vakari- nes Viliaus klajones:

– Doras lemūras miega savo lizde ir nesibasto naktimis po mišką. Ir niekados neužmiršk – lemūrai neplepa su kitais gyvūnais. Mūsų garbingoje šeimoje iki šiol nieko panašaus nebuvo. Artimiausias lemūro draugas gali būti tik kitas lemū- ras, ne paukštis ar voverė.

Net ir neminint lemūrų ypatybių, nenuslėpsi, kad Julijus buvo kiek pamišęs. Jis labai didžiavosi savo prigimtimi ir nekreipė dėmesio į giminės kvailumą pašiepiančius juokelius. Lemūrų proseneliai, senoji beždžionių karta, taip pat nepasi- žymėjo skvarbiu protu. Jie buvo vadinami primatais ir, lygi- nant su kitais gyvūnais, buvo tikrai kvaili.

Julijus nekreipė dėmesio į žvėrių patyčias ir trimitavo į visas puses kiek galėdamas:

– Seni kvailiai! Mes primatai – šaunūs lemūrai! Esame pir- mieji ir patys svarbiausi. Visi beuodegiai žvėrys teeina šėko pjauti!

Julijus visiems gyrėsi esąs senos garsios beždžionių šeimos nekarūnuotas princas, turįs bananų plantacijų skirtingose pasaulio šalyse. Visi žvėrys baisiausiai linksminosi klausydami kvailelio pasakojimų.

Julijus niekino pasivaikščiojimus žemės takeliais, tad sėdė- davo sau ant šakos ir spjaudydavo ant tų, kurie saulėtą po- pietę praeidavo po medžiais. Jis nemėgo ir paukščių, nes jie nesikarstė po medžius, o tik plevėsavo sparnais ir sklandė ore.

Dabar užsakyti / Jetzt bestellen

 

BaltArt-Verlag

BaltArt GmbH Switzerland

Daniel Sägesser

Hopfenweg 14

CH-3007 Bern

Tel. +41 79 221 42 38 oder +372 5 382 75 00 (Estland)

daniel.saegesser@sunrise.ch oder 
info@baltart.ch

Kainos / Preise: 25 CHF / 20 €

(plius siuntimo išlaidos / plus allfällige Versandkosten)

 

Nuolaida knygynams

Knygynai čia gali užsisakyti leidyklos «BaltArt» knygas su 33 proc. nuolaida nuo nurodytos mažmeninės pardavimo kainos eurais arba Šveicarijos frankais. Papildomai reikia sumokėti už siuntimą.
 

Prekės siunčiamos su sąskaita-faktūra. 

Buchhandelsrabatt

Buchhandlungen können hier ihre Bestellungen vornehmen. BaltArt gewährt einen Buchhandelsrabatt von 1/3 des Endverkaufspreises in € oder CHF, zuzüglich Versandkosten. 

 

Die Bücher werden zusammen mit einer Rechnung zugestellt.

Anker 1
bottom of page